Tuesday, 17 July 2018

حضور بارزگام در بیست وچهارمین نمایشگاه بین المللی الکامپ 2018

اولین حضور استارتاپ بازرگام در نمایشگاه الکامپ 

پس از آغاز فعالیت بازرگام در حوزه تامین و توزیع میوه در کشور ، این مجموعه با شرکت در نمایشگاه الکامپ 2018 به معرفی و ارائه خدمات خود خواهد پرداخت. 

منتظر دیدار شما در سالن  40غرفه 734 هستیم 


ششم الی نهم مرداد 1397 

عمده فروشی میوه با بازرگام

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران